Regulamin

 1. Organizator szkolenia – organizatorem szkolenia jest każdorazowo eduScrum Polska, wymieniony na stronie jako “Organizator”. Organizator przeprowadza proces rejestracji, opłat i szkoleń.
 2. Rodzaje szkoleń organizowanych przez eduScrum Polska:

  • Szkolenia licencjonowane eduScrum® – kończące się międzynarodowym certyfikatem
  • Szkolenia autorskie / nieakredytowane – szkolenie opracowane przez eduScrum Polska
  • Retrospektywy dla Rad Pedagogicznych
  • Przeprowadzanie transformacji Agile w placówkach edukacyjnych.
 3. Miejsce szkoleń:
  • Szkolenia otwarte – publiczne. Terminy i miejsce podawane przez organizatora na stronie eduscrum.info.

  • Szkolenia zamknięte – prywatne na zamówienie klienta.
 4. Zamawiający szkolenie – osoba zainteresowana lub reprezentująca inną grupę osób zainteresowaną wzięciem udziału w szkoleniu.
 5. Uczestnicy szkoleń – osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony w wyniku procesu rejestracji.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
  • może odbyć się za pomocą formularza zgłoszenia znajdującego się na naszej stronie internetowej;
  • może odbyć się za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na kontakt@eduscrum.info;
  • każda osoba zgłoszona na szkolenie, otrzyma mailowe potwierdzenie wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, które będzie zawierało warunki cenowe, termin płatności oraz dane do przelewu,
  • otrzymanie wpłaty jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji miejsc,
  • ze względu na formułę warsztatową liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób, o wpisie decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu:
  • informację o chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy przesłać na adres kontakt@eduscrum.info;
  • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub przeniesienie zgłoszenia na inny termin szkolenia (ustalane indywidualnie z Zamawiającym). W przypadku, gdy do szkolenia pozostało mniej niż 14 dni Zamawiający zobowiązany jest do wskazania zastępstwa Uczestnika. Jeśli nie jest to możliwe, Zamawiający może wykorzystać wpłaconą kwotę na udział w innym szkoleniu, bez zwrotu wpłaconych środków.
 8. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia – zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia o czym poinformujemy Zamawiającego drogą elektroniczną minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia – Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej opłaty lub przełożyć szkolenie na inny termin;
  • zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Zobowiązujemy się do potwierdzenia statusu (realizacja bądź odwołanie) szkolenia nie później niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem.
 9. Reklamacje:

  • reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail używany do zapisu na szkolenia  (kontakt@eduscrum.info).
 10. Prawa autorskie – nasze szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i/lub nagrywanie szkoleń, udostępnianie materiałów i/lub nagrań osobom trzecim jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnej z prawem autorskim.

Ochrona danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami na adres kontakt@eduscrum.info.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie przekazujemy, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie użyczamy danych osobowych użytkowników i Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane przekazane przez Zamawiającego traktowane są jako poufne, służą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Uczestnikiem a Organizatorem.

Zebrane podczas procesu rejestracji i realizacji szkolenia dane osobowe Uczestników i Zamawiającego wykorzystywane są w kontekście realizowanego szkolenia, chyba że Zamawiający i/lub Uczestnik wyrazi zgodę na wykorzystanie zebranych danych do wykorzystania w innych celach: informowania o kolejnych edycjach, rodzajach szkoleń i wydarzeń realizowanych przez Organizatora.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a
w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

 1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy, 
 2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą
  prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.

Przetwarzamy
następujący zakres Państwa danych:

 1. adres e-mail, 
 2. numer telefonu, 
 3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za
  pomocą formularza kontaktowego.

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane
w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani
cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych
źródeł.

Nie
sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W
szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT.

Przechowywanie i usuwanie danych

Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do nas na adres kontakt@eduscrum.info.

Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.